Creu cymunedau sy’n gefnogol i bobol â dementia yng Ngogledd Cymru

Artistaid Sian Hughes a Lisa Carter yn edrych ar waith credaigol y aelodau gyda Steve Huxton o adran Comissynydd Pobl HŷnArtistaid Sian Hughes a Lisa Carter yn edrych ar waith credaigol y aelodau gyda Steve Huxton o adran Comissynydd Pobl HŷnGwahoddir pobl sy’n byw â dementia, eu teuluoedd a’u gofalwyr i ymuno mewn rhwydwaith ar draws gogledd Cymru gyda gweithwyr proffesiynol sy’n gweithio i gefnogi pobl â dementia yn y gwasanaeth iechyd, y sector fasnach a’r trydydd sector ynghyd ag arbenigwyr sydd yn ymchwilio i’r cyflwr. Bwriad y rhwydwaith newydd yw darparu cefnogaeth, gwybodaeth a chyfle i rannu gwybodaeth a phrofiad a chyfle i bobl gefnogi ei gilydd.

Sefydlwyd y rhwydwaith gan ymchwilwyr ym Mhrifysgol Bangor, lle mae’r Ganolfan Datblygu Gwasanaethau Dementia (DSDC) yn arwain y ffordd wrth ddarparu ymchwil a chyngor ymarferol am  ffyrdd newydd o gefnogi pobl sydd yn byw â dementia, eu teuluoedd a’u gofalwyr, er mwyn cyfoethogi eu bywydau.

Dywedodd Dr Catrin Hedd Jones, sylfaenydd y Rhwydwaith, sy’n gweithio i’r Ganolfan Datblygu:

“Rydym eisoes wedi cynnal tri chyfarfod gwych dros yr haf ac mae gennym dri arall wedi eu trefnu ar gyfer mis Hydref. Rydym yn awyddus i roi’r gair ar led mewn cymunedau bod y rhwydwaith hwn ar gyfer unrhyw un sy’n teimlo eu bod yn rhan o ofal dementia neu sy’n byw gyda dementia mewn unrhyw ffordd.

Mae’r fformat yn seiliedig ar ymateb o’r cyfarfodydd cynnar ac yn annog mwy o rwydweithio ac yn cynnig cyfle i aelodau rannu gwybodaeth a syniadau.”

Dyma oedd sylw dienw rhywun a fu i gyfarfod cyntaf y Rhwydwaith ym Mhorthmadog:

“Daethom yma gydag ychydig iawn o wybodaeth am le i droi. Bellach mae gennym gyfeiriad llawer cliriach, yn enwedig ar ôl cael sgwrs wyneb yn wyneb gydag amryw o bobl.”

Cynhelir y cyfarfodydd nesaf yn swyddfeydd Cymdeithas Alzheimer’s ym Mochdre ar 7 Hydref, yn yr Hen Fragdy yn Shotton ar 12 Hydref ac yn Neuadd y Dref, Llangefni ar 14 Hydref, gyda phob cyfarfod yn cael ei gynnal rhwng 10:30-14:00. Bydd hyn yn cynnwys digon o amser i rwydweithio, cynnal trafodaethau a hefyd i fod yn greadigol.

Ychwanegodd Catrin: “Mae gennym sesiwn rydym yn ei alw’n ‘stondin farchnad’. Bydd hwn yn rhoi cyfle i bobol rannu unrhyw daflenni, bosteri, lluniau, dogfennau neu syniadau am yr hyn sydd ar gael yn yr ardal. Byddwn hefyd yn cynnal sesiwn drafod, gyda phynciau’n cael eu hawgrymu gan aelodau’r Rhwydwaith er mwyn sicrhau bod y deunydd yn  berthnasol ac yn ddefnyddiol.

Hoffem annog mwy o bobl sy’n byw â dementia i ddod i’r cyfarfodydd, felly os ydych yn adnabod unrhyw un allasai elwa, rhwch wybod iddynt am y dyddiadau, ac efallai y bydd yn bosib cynnig cymorth iddynt ddod i’r cyfarfod.”

Bydd ymchwilydd o Brifysgol Bangor yn siaradwr gwadd ym mhob cyfarfod. Bydd Dr Gwawr Ifan yng nghyfarfod Mochdre i drafod rhaglen lwyddiannus Corneli Cudd, sydd yn cyplysu ysgolion gyda chartrefi gofal, yr Athro Bob Woods yn trafod canfyddiadau sawl project o dan bennawd ‘Living well with dementia - what helps?’) yn y cyfarfod yn yr Hen Fragdy yn Shotton a Laura O’Philbin yn trafod ei hymchwil yn ymwneud â’r llyfr digidol am stori bywyd, The Book of You, yng nghyfarfod Llangefni.

Bydd yr ymchwilwyr hefyd yn cynnal cynhadledd i rannu gwaith y rhwydwaith gyda chynulleidfa ehangach ar 27/01/2017.DIWEDD

Dyddiad cyhoeddi: 4 Hydref 2016