Cyrsiau Datblygiad Proffesiynol

Hyfforddiant yng Ngogledd Cymru

Mae gan DSDC Cymru nifer o flynyddoedd o brofiad o ddarparu hyfforddiant i amrywiaeth eang o staff sy’n gweithio ym maes gofal dementia. Bu i Lywodraeth Cymru ofyn i DSDC Cymru arwain y Cynllun Hyfforddi Gofal Dementia i Gymru, elfen allweddol o Weledigaeth Genedlaethol Cymru ar Ddementia, a gynhaliwyd o fis Rhagfyr 2010 hyd at Fedi 2012. Gellwch lawrlwytho adroddiad terfynol Cynllun Gofal Dementia i Gymru ar yr hyn a gyflawnwyd yma.

Mae DSDC Cymru wedi ymrwymo i hyfforddiant sydd nid yn unig yn codi ‘ymwybyddiaeth’ yn unig, ond yn gwneud gwahaniaeth mewn gwirionedd i fywydau pobl â dementia a’u teuluoedd. Lle bynnag bo’n bosibl, rydym ni’n cynghori cartrefi a sefydliadau gofal ar y newidiadau sefydliadol ac amgylcheddol a all alluogi i staff roi’r sgiliau a’r wybodaeth ar waith a gânt drwy hyfforddiant, ac annog staff i wneud gwaith project i roi eu dysgu ar waith.

Rhaglen Dystysgrif y DSDC

Mae DSDC Cymru yn cynnig Rhaglen Dystysgrif sy’n cynnwys nifer o fodiwlau ar lefel 2 a 3, a achredir gan Agored Cymru, gyda llawer o’r rhain yn cyfrannu at gymwysterau QCF a Diplomâu. Cynigir dau lwybr hyfforddi gwahanol yn gynnwys unedau sy’n seiliedig ar wybodaeth ac unedau sy’n seiliedig ar allu, i’w defnyddio yn y gweithle. Ymdrinnir ag amrywiaeth o bynciau fel y nodir isod, gyda phob un ohonynt yn seiliedig ar egwyddorion gofal sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn.

Lefel Uned Teitl yr Uned Rhif achrediad yr uned
* 2 DEM 201 Ymwybyddiaeth o Ddementia. J/601/2874
2 DEM 204 Deall a gweithredu dull sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn wrth ofalu am unigolion â Dementia a rhoi cefnogaeth iddynt. F/601/3683
2 DEM 209 Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant mewn Ymarfer Gofal Dementia. Y/601/9277
2 DEM 210 Deall a galluogi rhyngweithio a chyfathrebu gydag unigolion sydd â Dementia A/601/9434
* 3 DEM 301 Deall proses a phrofiad Dementia. J/601/3538
3 DEM 312 Deall a galluogi rhyngweithio a chyfathrebu gydag unigolion sydd â Dementia. Y/601/4693
3 DEM 313 Cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant mewn ymarfer gofal dementia F/6014686

* Unedau Gwybodaeth.
Mae pob uned eraill yn Unedau Gallu.

Gweithdai y DSDC Ymchwil i Ymarfer

Gellir cynnig amrywiaeth o sesiynau hyfforddiant eraill yn gysylltiedig â dementia. Yn y gorffennol, rydym ni wedi cynnig sesiynau hyfforddi ar ‘Dementia – galluogi agwedd gadarnhaol at ofal’, ‘Hel atgofion’, ‘Aros adref eich hun’ (i ofalwyr gofal cartref), ‘gweithgareddau creadigol’ (gofal dementia), ‘Gwybodaeth ddiweddaraf broffesiynol’ (i staff cymwys sy’n gweithio mewn gwasanaethau i bobl â dementia), ‘Dementia – rheoli risg: Adeiladu ar gryfderau – cynllunio gofal ac asesu risg’, ‘Cyfnodau hudol: Gweithgareddau ystyrlon mewn gofal dementia’, ‘Gofalu am bobl â dementia mewn gosodiadau gofal llym’; ‘Dull sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn’, ‘Cyfathrebu sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn’, ‘Asesu sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn’ etc.

Gallwn gynnig sesiynau wedi’u haddasu’n arbennig – cysylltwch â ni i drafod sesiynau. Comisiynir y rhan fwyaf o’n hyfforddiant gan awdurdodau lleol, byrddau iechyd a darparwyr gofal, felly trefnir lleoliadau sy’n briodol i’r cleientiaid.

Cyrsiau Agored y DSDC

Rydym ni’n cynnig cyrsiau agored achlysurol – cysylltwch â ni os ydych am i ni roi’ch enw ar restr bostio er mwyn cael gwybod am gyfleoedd hyfforddi wrth iddynt godi.

Mae Prifysgol Bangor yn codi tâl am hyfforddiant a ddarperir gan y DSDC – mae dyfynbrisiau ar gael ar gais.

Hyfforddiant yn ne Cymru

Hyfforddiant ‘FOCUS’: Manylion i’w ychwanegu’n fuan...