Cymryd rhan yn ein hymchwil

Cysylltwch â ni os hoffech chi gymryd rhan yn yr astudiaeth, ac anfonwn fwy o wybodaeth atoch.

Os ydych chi’n byw yng Nghymru, Lloegr neu Yr Alban, defnyddiwch y dolennau isod i gysylltu:

Os nad oes gennych fynediad at e-bost gallwch ffonio ein hymchwilwyr. Cofiwch efallai na fyddwn yn gallu ateb eich galwad ffôn ar unwaith, ond byddwn yn eich ffonio’n ôl ar y rhif y gwnaethoch ein ffonio ni.

 

Rydym yn gwahodd gofalwyr dementia sy’n byw ym Mhrydain i gymryd rhan. Yr astudiaeth hon, iSupport i Ofalwyr Dementia, yw’r gyntaf yn y Deyrnas Unedig i ymchwilio i weld a oes manteision i gefnogaeth ar-lein i ofalwyr dementia.

Helpwch ni ymchwilio i weld a yw defnyddio iSupport yn well o ran lleihau straen, a gwella gwytnwch a gwybodaeth am ddementia, o’i gymharu â darllen taflenni gwybodaeth.

Pwy all gymryd rhan?

Gofalwyr dementia 18+ oed yng Nghymru, Lloegr a’r Alban, a 30 o ofalwyr ifanc (11–17 oed).

Beth fydd yn digwydd yn yr astudiaeth?

Rhennir yr astudiaeth yn 4 cam:

1. Archwilio pa mor effeithiol yw iSupport o ran lleihau gofid a/neu iselder. O blith 350 o ofalwyr, bydd hanner y gofalwyr yn defnyddio iSupport a’r hanner arall yn derbyn taflenni gwybodaeth. Bydd yr holl gyfranogwyr yn ateb holiaduron am straen, iechyd meddwl, gwytnwch a gwybodaeth am ddementia. Bydd y cyfranogwyr yn gwneud hynny dair gwaith dros gyfnod o chwe mis. Trwy gymharu’r ddau grŵp, bydd yr ymchwilwyr yn gallu dangos a yw defnyddio iSupport yn well na darllen gwybodaeth.

2. Deall pa agweddau ar iSupport mae’r gofalwyr yn eu hoffi fwyaf, a beth allai beri iddynt beidio â’i ddefnyddio. Bydd yr ymchwilwyr yn cynnal cyfweliadau â grŵp llai o 50 o ofalwyr a thrafodaeth hirach gyda nhw am eu syniadau, eu teimladau ac effaith iSupport arnynt.

3. Archwilio costau a manteision posibl iSupport Bydd hynny’n cynnwys gofalwyr yn ateb cwestiynau am ddefnydd y gwasanaeth iechyd a gofal cymdeithasol.

4. Addasu iSupport ar gyfer gofalwyr ifanc (11–17 oed). Ar hyn o bryd nid oes dim ymyriadau cefnogaeth ar sail tystiolaeth ar gyfer gofalwyr ifanc sy’n gofalu am bobl sydd â dementia. Bydd yr ymchwilwyr yn gweithio gyda grwpiau o ofalwyr ifanc ac yn addasu iSupport ar eu cyfer, gan nodi pa ddeilliannau sydd bwysicaf iddynt, ac yn asesu’r fersiwn newydd hon o iSupport gyda 30 o ofalwyr ifanc.

Ni fydd pob gofalwr yn cymryd rhan ym mhob cam o’r astudiaeth, ond bydd pob cyfraniad yn amhrisiadwy i’n helpu ni ddeall yn well a gwella dysgu a chefnogaeth ar-lein i ofalwyr dementia.

Yng ngham cyntaf yr astudiaeth, dim ond gyda nifer cyfyngedig o ofalwyr y byddwn yn gweithio. Peidiwch â phoeni os nad ydych chi’n cymryd rhan ar y dechrau, oherwydd cysylltwn â chi i siarad am ffyrdd y gallwch chi gymryd rhan yn nes ymlaen. Bydd cam cyntaf yr astudiaeth yn cychwyn ym mis Awst 2021.

 

Cysylltwch â ni os hoffech chi gymryd rhan yn yr astudiaeth, ac anfonwn fwy o wybodaeth atoch.

Os ydych chi’n byw yng Nghymru, Lloegr neu Yr Alban, defnyddiwch y dolennau isod i gysylltu:

Os nad oes gennych fynediad at e-bost gallwch ffonio ein hymchwilwyr. Cofiwch efallai na fyddwn yn gallu ateb eich galwad ffôn ar unwaith, ond byddwn yn eich ffonio’n ôl ar y rhif y gwnaethoch ein ffonio ni.