Prifysgol Bangor yn gweithio tuag at dod yn Brifysgol 'Cyfeillgar tuag Dementia'

Ym mis Tachwedd 2018 daeth criw ynghyd i drafod y posibilrwydd o ddod yn Brifysgol Gyfeillgar tuag Dementia. Roedd llawer wedi synnu ar yr holl waith da gyda Dementia sydd eisoes yn digwydd yma ym Mangor ac yn dilyn y cyfarfod cyntaf mae pawb wedi ymrwymo i wella ar yr gwaith sydd eisoes wedi digwydd.

Mae’r Brifysgol yn cael ei chydnabod yn rhyngwladol ar ei gwaith ymchwil Dementia. Mae ‘Heneiddio & Dementia @ Bangor’ o fewn yr Ysgol Gwyddorau Iechyd o dan arweiniad yr Athro Gill Windle a Dr Sion Williams yn canolbwyntio ar:

  • Hyrwyddo iechyd, ansawdd bywyd a lles pobl hŷn, pobl gyda Dementia a’u gofalwyr.
  • Gwella ansawdd y gofal a’r gwasanaethau
  • Sicrhau fod llais y unigolion sydd yn bwy gyda’r cyflwr yn ganolog i’r gwaith.

Mae Prifysgol Bangor hefyd yn un o dair Prifysgol yng Nghymru sydd yn arwain yn y Ganolfan Ymchwil i Heneiddio a Dementia (CADR) sef canolfan ymchwil sydd yn cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru sydd yn gweithio i wella ansawdd bywyd pobl hŷn drwy ymchwil, polisïau ac arferion.

Ym Mhontio mae llawer iawn o brosiectau wedi cael ei cynnal megis Lleisiau lle maent wedi bod yn mynd i gartrefi henoed a recordio storiau a’i roi at ei gilydd i wneud drama. Yn ogystal â hyn, mae holl staff blaen y tŷ ym Mhontio wedi eu hyfforddi i fod yn Ffrindiau Dementia er mwyn bod yn groesawgar i’r rheiny sydd yn byw gyda Dementia. Maent hefyd yn dilyn y cynllun HYNT ble mae gan unigolion â Dementia’r hawl i ddod gofalwr neu aelod o deulu am ddim i weld unrhyw ffilm neu sioe. Mae Pontio hefyd yn datblygu ar y prosiect Corneli Cudd er mwyn rhyddhau becyn i artistiaid, ysgolion ayyb fedru ei ddefnyddio. Mae Pontio yn aml yn trefnu perfformiadau sydd yn codi ymwybyddiaeth am dementia a dangos ffilmiau cynhwysol o dan ‘Ffilm, Cacen a Chân’.

Mae Undeb Prifysgol Bangor hefyd wedi bod yn gefnogol yn ein bwriad i ddod yn Brifysgol Cyfeillgar tuag Dementia drwy drefnu sesiynnau i hyfforddi myfyrwyr yn Ffrindiau Dementia a chynnig cyfle i wirfoddoli ar wardiau yn Ysbytai Gwynedd a Llangefni gan rhoi’r cyfle i fyfyrwyr ddod yn fwy cyfarwydd a unigolion sydd yn byw gyda dementia.

Dywedodd y Dirpwy Is- Ganhellor yr Athro Jerry sydd yn gefnogol o’r syniad “mae’r datblygiad hwn yn hynod bwysig ac un sy’n cyd-fynd ag ethos a gweledigaeth Prifysgol Bangor. O gofio hanes y gwaith da ym maes gofal Dementia sydd wedi digwydd yn y Brifysgol dros y blynyddoedd, ac o gofio holl waith Pontio ym maes Dementia a’r celfyddydau, dyma gam naturiol i Fangor ac un i’w groesawu’n fawr.”

Nid yw troi’r Brifysgol yn brifysgol sy’n gyfeillgar tuag at Ddementia am ddigwydd dros nos ond mae bod yn ymwybodol o’r holl brosiectau gwych sydd eisioes yn digwydd yn y Brifysgol yn nodi ein bod ar ein ffordd tua’r nod yn barod!

Grŵp llywio 2018-2019 Cefnogi Pobl sydd yn byw gyda dementia Prifysgol Bangor

Aelod

 

James Ibell

Profiad o fyw gyda dementia

Glenda Roberts

Profiad o fyw gyda dementia

Ifor Roberts

Profiad o fyw gyda dementia

Jerry Hunter

Dirpwy Is Ganghellor

Gaz Williams

Undeb Myfyrwyr

Mair Rowlands

Undeb Myfyrwyr

Alistair O’Mahoney

Myfyriwr

Shari Llewelyn

PONTIO Cyfarwyddwrt Creadigol

Sharon Roberts

PONTIO Senior Front of House & Facilities Manager

Ian Davies-Abbott

Darlithydd

Gill Windle

Professor of Ageing and Dementia Research

Catrin Hedd Jones Cadeirydd / 2018-2020

Darlithydd

Mirain Roberts
Ysgrifennydd 2018-2019

Myfyriwr

Jennifer Roberts
Is-Ysgrifennydd 2019-2020

Ymchwilydd

Kat Algar-Skaife
Is-Ysgrifennydd 2019-2020

Ymchwilydd

Camau a ddewiswyd ar gyfer 2019 -2020

Calendr o ddigwyddiadau wedi'u cynllunio ar gyfer y flwyddyn gyntaf sy'n gysylltiedig â gweithio tuag at Fangor yn dod yn Brifysgol 'Cyfeillgar tuag Dementia'

Date

Sesiynau Ffrindiau / Hyrwyddwyr Dementia (C)

Archwiliad o fynediad gan person sy'n byw gyda dementia

Sgrinio ffilm ymlaciol a chân PONTIO

Digwyddiad cyhoeddus

Cyfarfod grŵp llywio

Mehefin 2019

3

 

 

 

 

Gorffennaf

 

 

 

 

 

Awst

 

 

 

9th
Eisteddfod launch Welsh CD

 

Medi

1

 

1

Serendipity

1

Hydref

3

1

 

 

 

Tachwedd

1

 

 

 

 

Rhagfyr

 

 

 

 

 

Ionawr 2020

1

 

 

 

 

Chwefror

C

 

1

 

 

Mawrth

 

1

 

 

1

Ebrill

 

 

 

 29th Intergenerational sports day TBC

 

Mai

1

 

1

 

 

 

Amodau Gorchwyl:

Gellwch weld yr amodau gorchwyl yma: Amodau Gorchwyl

 

Cynnwys y Myfyrwyr

Cynlluniau gwirfoddoli dan ofal Undeb y Myfyrwyr: Cynnwys y Myfyrwyr_Student Involvement

 

Galeri

 

 

Manylion cyswllt

Os oes gennych ddiddordeb yn ein gwaith - ymunwch â'r Facebook Group

Dilyn ni ar Twitter

Neu e-bost / ffônio / ysgrifennu at Catrin Hedd Jones (Cadeirydd) : c.h.jones@bnangor.ac.uk / 01248 388872