Astudiaeth iSupport i Ofalwyr Dementia

Bydd yr astudiaeth ymchwil hon yn ymchwilio i fanteision posibl ‘iSupport’, rhaglen ddysgu a chymorth ar-lein i ofalwyr dementia.

Mae’r Gwasanaeth Iechyd (GIG) yn argymell y dylid cynnig hyfforddiant i ofalwyr anffurfiol sy’n gofalu am bobl sy’n byw gyda dementia, fel y teulu a ffrindiau, i’w helpu nhw ddatblygu sgiliau gofal ac i reoli eu hiechyd corfforol a meddyliol eu hunain. Mae Sefydliad Iechyd y Byd (WHO) yn argymell y dylai gofalwyr dementia gael mynediad at offer ar-lein fforddiadwy, profedig a da eu dyluniad sy’n caniatáu iddynt ennill y sgiliau, yr hyfforddiant a’r gefnogaeth sydd eu hangen arnynt, ble bynnag y bônt.

Bydd ein hymchwil yn archwilio pa mor effeithiol yw iSupport o ran lleihau trallod i ofalwyr sy’n byw ym Mhrydain, yn enwedig yn y pandemig COVID-19 sydd ohoni.

Byddwn yn cynnal yr ymchwil hwn gyda chymorth 350 o ofalwyr dementia yng Nghymru, Lloegr a’r Alban. Rydym yn gwahodd gofalwyr i’n helpu ni ymchwilio i weld a yw defnyddio iSupport yn well o ran lleihau straen, a gwella gwytnwch a gwybodaeth am ddementia, o’i gymharu â darllen taflenni gwybodaeth. Byddwn yn casglu ymatebion dienw pobl trwy holiaduron, cyfweliadau a thrafodaethau. Gofynnir i bob unigolyn ymateb 3 gwaith dros gyfnod o 6 mis, a bydd y grŵp cyntaf o bobl yn cael eu recriwtio ym mis Awst 2021.

Prifysgol Bangor sy’n arwain ein hymchwil. Byddant yn goruchwylio gweithrediad cyffredinol y prosiect ac yn hysbysu’r cyfranogwyr am gynnydd yr astudiaeth. Ymddiriedolaeth Gofalwyr Cymru, Coleg Prifysgol Llundain, Prifysgol Strathclyde ac Alzheimer Scotland yw partneriaid y prosiect. Ariennir yr astudiaeth ymchwil gan Raglen Ymchwil Iechyd Cyhoeddus y Sefydliad Cenedlaethol ar gyfer Ymchwil Iechyd.

Darganfod mwy a chymryd rhan yn yr astudiaeth iSupport.

Pam ydyn ni’n gwneud yr ymchwil yma?

Mae’r rhan fwyaf o bobl sy’n byw gyda dementia’n derbyn gofal gartref, gyda chefnogaeth aelod o’r teulu neu ffrind sydd â gwybodaeth gyfyngedig o’r cyflwr. Mae’r gwaith yn gallu peri straen sylweddol, ac mae llawer o ofalwyr yn dioddef iechyd meddwl a chorfforol gwael, o’u cymharu â phobl nad ydynt yn ofalwyr dementia. Golyga COVID-19 fod llawer o bobl hŷn wedi gorfod hunanynysu, a bu hynny’n straen cynyddol i ofalwyr.

Gallai platfform digidol roi gwell cymorth i helpu gofalwyr gael mynediad at y gefnogaeth, y sgiliau a’r wybodaeth sydd eu hangen arnynt, yn enwedig a hwythau â mynediad cyfyngedig i fannau ffisegol lle mae cymorth i’w gael.

Sut gwnaiff yr ymchwil hwn helpu gofalwyr dementia?

Os gallwn ddangos bod iSupport yn helpu gofalwyr, gall y rhai sy’n darparu gwasanaethau dementia argymell iSupport fel offeryn cymorth effeithiol, a bydd mwy o bobl yn ymwybodol o fanteision y rhaglen. Petai gwasanaeth ar-lein effeithiol a hygyrch ar gael i ofalwyr byddai hynny o fudd i’r gofalwr a’r sawl sy’n byw gyda dementia. O wella’r gofal a roddir i bobl yn eu cartrefi gellir oedi cyn i neb orfod mynd i gartref gofal, gan leihau costau gofal a dwyn manteision ehangach i gymdeithas.

Yn yr un modd, os gwelwn nad yw iSupport yn ddefnyddiol, neu fod angen ei ddefnyddio gyda chyfuniad o ffynonellau cymorth a gwybodaeth eraill, yna gallwn argymell addasu’r platfform fel ei fod yn fwy defnyddiol i’r rhai sydd ei angen fwyaf.

Darganfod mwy a chymryd rhan yn yr astudiaeth iSupport.

 

Cysylltwch â ni os hoffech chi gymryd rhan yn yr astudiaeth, ac anfonwn fwy o wybodaeth atoch.

Os ydych chi’n byw yng Nghymru, Lloegr neu Yr Alban, defnyddiwch y dolennau isod i gysylltu:

Os nad oes gennych fynediad at e-bost gallwch ffonio ein hymchwilwyr. Cofiwch efallai na fyddwn yn gallu ateb eich galwad ffôn ar unwaith, ond byddwn yn eich ffonio’n ôl ar y rhif y gwnaethoch ein ffonio ni.