DSDC Staff

Gill Windle (Bangor)

 

Astudiodd Gill Windle ym Mhrifysgol Bangor ac mae ganddi gefndir mewn seicoleg, gerontoleg a pholisi cymdeithasol. Canolbwyntiodd ei MSc a’i PhD ar effeithiau adnoddau seicolegol, fel gwrthsefyll a meistrolaeth, gan archwilio’r cyd-adweithio rhwng y ffactorau seicolegol mewnol a ffactorau cymdeithasol allanol hyn ar ganlyniadau o safbwynt lles.  Cyn ymuno â’r DSDC yn 2007, bu Gill yn gweithio yn y Ganolfan Ymchwil a Datblygiad Polisi cymdeithasol am 6 mlynedd, ar amrywiaeth eang o brojectau’n ymwneud ag ansawdd bywyd wrth heneiddio.  Mae ganddi weithiau wedi eu cyhoeddi yn y meysydd hyn, sy’n ymestyn ar draws meysydd iechyd a hyrwyddo iechyd, tai, lles, gofal cymdeithasol, trafnidiaeth, heneiddio’n dda, materion gwledig, gwirfoddoli a rhywioldeb. Mentrau amlddisgyblaethol oedd y rhain yn bennaf, a gynhaliwyd ar lefel lleol, cenedlaethol a rhyngwladol. 

 

Mae Gill wedi ymwneud yn sylweddol â datblygu polisi yng Nghymru, yn gydawdur nifer o adolygiadau llenyddol i lywio datblygu Strategaeth ar gyfer Pobl Hŷn yng Nghymru  (Llywodraeth Cynulliad Cymru 2003) a Chynllun Gweithredu Heneiddio’n Iach (Llywodraeth Cynulliad Cymru, 2005). Yn 2006/07 cafodd ei secondio i Uned Strategaeth Pobl Hŷn Llywodraeth Cynulliad Cymru fel aelod o’r Grŵp Cynghori ar gyfer Cyfnod 2 o’r Strategaeth, i ddarparu cefnogaeth ymchwil, i reoli’r hyn y cytunwyd arnynt o ran gwerthuso’r Strategaeth ac i helpu gyda llunio'r adroddiad terfynol.

 

Yn ddiweddar, Gill oedd y deiliad grant a Phrif Ymchwilydd y gwaith a noddwyd gan y Sefydliad Cenedlaethol dros Iechyd a Rhagoriaeth Glinigol o gynnal adolygiadau systematig ar effeithiolrwydd a chost effeithiolrwydd ymyriadau i hyrwyddo lles meddwl yn ddiweddarach mewn bywyd. Mae ganddi brofiad sylweddol o fethodoleg arolygon ac o weithio gyda setiau mawr o ddata drwy ddefnyddio dulliau modelu amlamrywedd.  Mae Gill wedi gweithio fel darlithydd rhan amser i’r Brifysgol Agored, yn dysgu seicoleg wybyddol ar lefel israddedig. Mae hefyd yn addysgu ac yn gydlynydd modiwl ar gyrsiau ôl-radd mewn Gerontoleg.