Beth yw ystyr dementia?

Dementia yw’r enw cyffredin am nifer o anhwylderau sydd yn cynnwys colli’r cof a galluoedd deallusol eraill, lleihad yng ngallu’r unigolyn i ofalu amdano ei hun ac, yn aml, newidiadau emosiynol a newidiadau mewn ymddygiad. Ceir amryw o fathau o ddementia, clefyd Alzheimer, dementia fasgwlaidd a dementia corff Lewy yw’r rhai mwyaf cyffredin. Fel arfer, mae'r cyflyrau hyn yn gwaethygu'n raddol, ac nid oes, hyd yma, unrhyw iachâd iddynt; credir bod y meddyginiaethau sydd ar gael at glefyd Alzheimer yn arafu'r dirywiad mewn cyfran o'r rhai sy'n dioddef.

Amcangyfrifir bod mwy na 40,000 o bobl yn dioddef gan ddementia yng Nghymru. Bydd y nifer yn cynyddu'n fwy fyth gyda'r twf a ragwelir yn nifer y bobl dros 80 oed, sydd fwyaf tebygol o ddatblygu dementia. Pan gymerir teuluoedd a gofalwyr anffurfiol eraill i ystyriaeth, mae cyfanswm y rhai sydd â chyswllt â dementia sawl gwaith yn uwch. Gallai effaith economaidd dementia yng Nghymru fod hyd at £1.35 biliwn (Alzheimer’s Research Trust, 2010), os cymerir i ystyriaeth gostau anuniongyrchol, megis costau cyfleoedd a gollir gan y gofalwyr anffurfiol. Mae dementia yn achosi pryder arbennig i'r gwasanaeth iechyd a'r gwasanaethau cymdeithasol; dyma'r achos unigol mwyaf dros dderbyn pobl i gartrefi preswyl a chartrefi nyrsio, a'r rheswm pennaf pam fod angen gwasanaethau gofal cymuned ar bobl hŷn. Gall dementia effeithio hefyd ar bobl iau sydd, yn aml, yn gorfod derbyn gofal gan wasanaethau sydd wedi eu cynllunio ar gyfer pobl hŷn.